• Deklaracja dostępności

   • Deklaracja dostępności Przedszkola Publicznego Nr 3 w Rzeszowie

    Przedszkole Publiczne Nr 3 w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Publicznego Nr 3 w Rzeszowie.

    • Data publikacji strony internetowej:
    • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

    Status pod względem zgodności z ustawą

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

    Treści niedostępne

    • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
    • część plików nie jest dostępnych cyfrowo
    • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów

    Wyłączenia

    • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
    • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

    Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

    • Deklarację sporządzono dnia:
    • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Kasprzyk.
    • E-mail: sekretariat@pp3.resman.pl
    • Telefon: 17 748 31 90

    Każdy ma prawo:

    • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
    • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
    • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

    Żądanie musi zawierać:

    • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
    • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
    • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

    Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

    Skargi i odwołania

    Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

    • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 3 w Rzeszowie
    • Adres: 35-505 Rzeszów, ul. Krośnieńska 15A
    • E-mail: sekretariat@pp3.resman.pl
    • Telefon: 17 748 31 90

    Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

    Dostępność architektoniczna

    • Aby wejść do budynku należy pokonać szeroki podjazd prowadzący wprost do drzwi wejściowych otwieranych ręcznie.
    • Budynek jest jednopoziomowy (tylko poziom 0) - brak jest schodów i windy, w korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli
    • W budynku nie ma innych pochylni, platform, schodów , informacji głosowych, pętli indukcyjnych itp.
    • Przed Przedszkolem znajduje się parking osiedlowy bez wyznaczonej koperty.
    • Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.
    • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  • Kontakt

   • Przedszkole Publiczne nr 3 w Rzeszowie
   • ul. Krośnieńska 15A 35-505 Rzeszów woj. podkarpackie Poland
   • Dyrektor: mgr Anna Szaro tel: 17-748-31-92 Godziny przyjęć Dyrektora: - poniedziałek 8:00-15:00 - wtorek 8:00-15:00 - środa 8:00-16:00 - czwartek 8:00-15:00 - piątek 8:00-11:00
   • 17-748-31-95 - pok.naucz (po godz. 15)
   • 17-748-31-90 - księgowość
   • 17-748-31-97 - intendentka intendent@pp3.resman.pl
   • 885-971-408 - oddział przy ul. Kościelnej
   • Inspektor Ochrony Danych Artur Bubicz iod4@erzeszow.pl
   • fax - 17-748-31-91
   • Numer konta 31 1020 4391 0000 6702 0187 6390