• Nasze projekty

   • W roku szkolnym 2022/2023 Przedszkole Publiczne nr 3

    realizuje następujące projekty edukacyjne:

    • 1. Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna Nasza Polska Cała”

    • Projekt jest przeznaczony dla zainteresowanych placówek oświatowych, opiekuńczych, kulturalnych i wychowawczych, np. przedszkola, szkoły, domy dziecka, ośrodki szkolno - wychowawcze, szkoły przyszpitalne, domy kultury itd. Nie ma żadnych ograniczeń wiekowych.

      

     Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową i kierunkami polityki oświatowej MEN na rok szkolny 2021/2022.

      

     Główne założenia i cele:

     •  kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci i młodzieży, uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycję Polski,
     •  kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej,
     •  dostrzeganie piękna i wartości dorobku polskiej nauki i kultury,
     •  poznanie historii, tradycji, architektury, przyrody swojego regionu, dostrzeganie piękna ojczystego miejsca,
     •  uwrażliwienie na piękno języka polskiego, zachęcanie do posługiwania się poprawną polszczyzną,
     •  przybliżenie sylwetki wybranych bohaterów narodowych,
     •  budzenie poczucia więzi z najbliższym otoczeniem, okazywanie szacunku członkom rodziny i osobom z bliskiego otoczenia, rozwijanie poczucia empatii wobec innych ludzi, poszanowania dla ludzkich wyborów, kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb innych, zachęcanie do niesienia pomocy,
     •  kształtowanie u dzieci świadomości posiadania własnych praw - znajomości swojej wartości jako człowieka,
    • 2. Ogólnopolski Projekt Ekologiczny "Gramy w Zielone"

    • Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego, na pozór niewielkiego, ludzkiego działania, zależy od każdego z nas. Florian Plit

     Projekt ma charakter ogólnopolski i skierowany jest do dzieci uczęszczających do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas 1-3 szkoły podstawowej. Udział w projekcie jest bezpłatny i dobrowolny. Głównym celem projektu jest rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne. Projekt jest zgodny z obowiązującą podstawą programową oraz jednym z kierunków polityki oświatowej na rok szkolny 2021/2022 – „Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne”.

     Cele projektu

     • zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami ochrony środowiska naturalnego;

     • budzenie wrażliwości na piękno otaczającej nas przyrody;

     • tworzenie sytuacji do bezpośredniego obcowania z przyrodą i dokonywania obserwacji zjawisk. przyrodniczych występujących w różnych porach roku;

     • przekazywanie dzieciom podstawowych wiadomości o ekosystemach, obiektach i zjawiskach przyrodniczych znajdujących się w najbliższym środowisku.

     • poznanie znaczenia zieleni dla zdrowia człowieka,

     • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko

     • uświadomienie i upowszechnianie wiedzy o segregacji odpadów, wdrożenie do selektywnej zbiórki odpadów przez cały rok

     • rozumienie potrzeby pomagania zwierzętom w czasie zimy, dokarmianie ptaków

     • rozwijanie zainteresowań dzieci źródłem pochodzenia żywności

     • zapoznanie dzieci z podstawowymi zadaniami ochrony zwierząt

     • kształtowanie postaw twórczych w kontaktach z przyrodą,

     • rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody

    • 3. Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”

    • RAZEM Z MISIEM PRZEDSZKOLE REALIZUJE KIERUNEK POLITYKI MEIN:

     1) wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny – rozwijanie czytelnictwa przez przedszkole we współpracy z rodzicami tj. zachęcanie do czytania w domu misiowi;

     2) wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro; kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie – codzienne czytanie dzieciom, poszukiwanie w/w postaw w utworach literackich;

     3) podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów – dobór literatury do wieku, możliwości i potrzeb dzieci;

     4) działanie na rzecz poznawania polskiej kultury – prezentacja polskiej literatury dzieciom;

     ROZWIJANIE CZYTELNICTWA:

     1) codzienne czytanie dzieciom w towarzystwie Małego Misia – przewodnika dzieci po świecie literatury,

     2) zachęcanie rodziców przedszkolaków do czytania dzieciom,

     3) prowadzenie dzienniczka,

     4) stworzenie kącika książki z pozycjami książkowymi na temat,

     5) wykonanie zakładek do książek wg projektu Karoliny Ząbczyk,

    • 4. Międzynarodowy Projekt Edukacyjny "Emocja"

    • Międzynarodowy projekt edukacyjny Emocja skierowany jest do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, świetlic, szkół ponadpostawowych, szkół polonijnych oraz ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu całego kraju oraz zagranicznych szkół polonijnych.

     Cele ogólne projektu:

     • Kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
     • Rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości.
     • Aktywizacja dzieci i młodzieży na zrozumienie emocji i uczuć innych osób.
     • Integracja zespołu klasowego.
     • Współpraca nauczyciela i uczniów z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju i zagranicznymi szkołami polonijnymi poprzez wspólną wymianę doświadczeń na stronie projektu.
     • Wychowanie do wartości takich jak empatia, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość.
     • Tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię i szacunek wobec innych kreowanie wartości i norm społecznych poprzez współdziałanie z instytucjami i organizacjami będącymi źródłem istotnych wartości.
    • 6. Mamo, Tato, wolę wodę!

    • Jeden z najbardziej cenionych programów edukacyjnych w Polsce zainicjowany w 2009 roku przez Żywiec Zdrój w trosce o zdrowy rozwój najmłodszych.

     Jego nadrzędnym celem jest wykształcenie u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych ze szczególnym podkreśleniem roli wody w codziennej diecie, a także zwrócenie ich uwagi na zagadnienie ochrony środowiska.

     W ramach programu tworzone są dla przedszkoli eksperckie materiały edukacyjno-poznawcze, w tym scenariusze zajęć, angażujące dzieci i wychowawców do wspólnej zabawy i udziału w konkursach.

  • Kontakt

   • Przedszkole Publiczne nr 3 w Rzeszowie
   • ul. Krośnieńska 15A 35-505 Rzeszów woj. podkarpackie Poland
   • Dyrektor: mgr Anna Szaro tel: 17-748-31-92 Godziny przyjęć Dyrektora: - poniedziałek 8:00-15:00 - wtorek 8:00-15:00 - środa 8:00-16:00 - czwartek 8:00-15:00 - piątek 8:00-11:00
   • 17-748-31-95 - pok.naucz (po godz. 15)
   • 17-748-31-90 - księgowość
   • 17-748-31-97 - intendentka intendent@pp3.resman.pl
   • 885-971-408 - oddział przy ul. Kościelnej
   • Inspektor Ochrony Danych Artur Bubicz iod4@erzeszow.pl
   • fax - 17-748-31-91
   • Numer konta 31 1020 4391 0000 6702 0187 6390