• Nasze projekty

   •  

    W roku szkolnym 2019-2020 Przedszkole Publiczne nr 3

    realizuje następujące projekty edukacyjne:

     

    • 1. Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna Nasza Polska Cała”

    • Cele realizacji projektu:

     • Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych u dzieci i młodzieży. 
     • Poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych.
     • Uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycję Polski.
     • Poznanie tradycji, zwyczajów, obrzędów ludowych z regionów Polski i Kresów.
     • Wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem.
     • Integracja placówek edukacyjnych z Polski i Kresów
    • 2. Międzynarodowy Projekt Czytelniczy „Magiczna Moc Bajek” - czyli Bajkowa podróż do krainy wartości i dziecięcej wyobraźni

    • Projekt jest odpowiedzią na realizację podstawowych kierunków polityki oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2019/2020

     oraz założeń podstawy programowej wychowania przedszkolnego

      

     Cele ogólne

     Głównym celem Projektu jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym wobec osób z niepełnosprawnością.

      

     Cele szczegółowe

     • Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci.
     • Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
     • Przekazywanie za pośrednictwem Literatury wartości moralnych.
     • Wyzwalanie pozytywnych emocji (radości, zadowolenia, poczucia bezpieczeństwa).
     • Rozwijanie wyobraźni, koncentracji i uwagi, zdolności twórczego myślenia.
    • 3. Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”

    • Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi w całej Polsce i za granicą.

      

          Cele szczegółowe:

     • zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom - uświadomienie roli czytelnictwa w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych;
     •  tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela;
     • wprowadzenie dziecka w świat literatury;
     • budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną;
     • przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych;
     • kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego;
     • rozwijanie samodzielności, kreatywności, innowacyjności u dzieci;
     • rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli;
     • kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci;
     • włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego;
     • promocja przedszkola;
     • rozwijanie współpracy między nauczycielami.

      

      Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami

     polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020.

    • 4. Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Kreatywny Przedszkolak"

    • Głównym celem niniejszego projektu to kreatywne i twórcze działania nauczycieli z przedszkolakami oraz uruchamianie twórczości dzieci, by potrafiły zrobić „coś z niczego”. Istotne jest, aby nauczyciel prowadzący zajęcia w ramach projektu, pokazywał dzieciom, iż można tworzyć piękne dzieła niekoniecznie kupując gotowe produkty.

     Cele szczegółowe:  umiejętność  planowania pracy, logicznego myślenia, doskonalenia motoryki małej, obowiązkowości (gdyż część materiałów dzieci zapewne będą przynosiły z domu), koncentracji i skupienia, współpracy, porządkowania swojego miejsca pracy.

      

    • 5. Projekt edukacyjny „Kubusiowi Przyjaciele Natury”.

    • Celem programu jest zachęcanie najmłodszych do dbania o środowisko naturalne, uczenie szacunku dla przyrody, ale także kształcenie dobrych nawyków w zakresie odżywiania oraz aktywnego spędzania czasu i ruchu.

     W ramach realizacji programu, najmłodsi poznają zasady dbania o środowisko naturalne, aktywnego wypoczynku i odżywiania. Nauczą się segregować odpady, wybierać odpowiednie formy ruchu oraz rozpoznawać korzyści jakie płyną ze spożywania warzyw i owoców.

    • 6. Mamo, Tato, wolę wodę!

    • Jeden z najbardziej cenionych programów edukacyjnych w Polsce zainicjowany w 2009 roku przez Żywiec Zdrój w trosce o zdrowy rozwój najmłodszych.

     Jego nadrzędnym celem jest wykształcenie u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych ze szczególnym podkreśleniem roli wody w codziennej diecie, a także zwrócenie ich uwagi na zagadnienie ochrony środowiska.

     W ramach programu tworzone są dla przedszkoli eksperckie materiały edukacyjno-poznawcze, w tym scenariusze zajęć, angażujące dzieci i wychowawców do wspólnej zabawy i udziału w konkursach.

  • Kontakt

   • Przedszkole Publiczne nr 3 w Rzeszowie
   • dyrektor@pp3.resman.pl
   • sekretariat@pp3.resman.pl
   • ul. Krośnieńska 15A 35-505 Rzeszów woj. podkarpackie
   • 17-748-31-92 - dyrektor
   • 17-748-31-95 - pok.naucz (po godz. 15)
   • 17-748-31-90 - księgowość
   • 17-748-31-97 - intendentka intendent@pp3.resman.pl
   • 885-971-408 - oddział przy ul. Kościelnej
   • Inspektor Ochrony Danych Wioletta Rozesłaniec iod1@erzeszow.pl
   • fax - 17-748-31-91