• Eksperymentujemy!!

     • Eksperymentowagnia w przedszkolu ciąg dalszy .Przedszkolakom udało się stworzyć kolorowy deszcz oraz pachnącą farbę do malowania, wulkany  w różnych kolorach a na koniec sprawdziliśmy co pływa a co tonie.

     • KONKURS PLASTYCZNY "MÓJ ULUBIONY BOHATER Z PRZECZYTANEJ BAJKI"

     • Kochane dzieci .Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu plastycznego  pt . "Mój ulubiony bohater z przeczytaneJ bajki". Wszystkie prace które napłyneły na konkurs były bardzo ładne i ciekawe. Prezentujemy prace  nagrodzone i wyróżnione na naszej  stronie internetowej. Wystawa prac nagrodzonych będzie.możliwa do oglądnięcia w bibliotece na ulicy lwonickiej .Serdecznie zapraszamy.  Nagrody będą możliwe do odebrania w przedszkolu w dniach od 15 do 19 czerwca. 

      Zwracamy się również z prośbą o oddanie książek pożyczonych z biblioteki. W przedsionku będzie kosz do którego można będzie włożyć podpisaną książkę. Z góry bardzo dziękujemy...

       

      Zdjęcia prac wyróżnionych

      Zdjęcia prac nagrodzonych

     • Dzień Dziecka

     • Przedszkolaki świętowały Dzień Dziecka inaczej niż zwykle.zamiast balu w ogrodzie i tańca były zyczenia dla dzieci przez telefon, eksperymenty, prezentacje mutimedialne o dzieciach z różnych stron  świata i małe "co nieco".

     • Dzień Mamy i Taty

     • Najwspanialszym na świecie Mamusi i Tatusiowi z okazji ich Święta życzymy zdrowia, szczęscia , cierpliwości ;składają przedszkolaki wraz ze swoimi paniami.

     • Drodzy Rodzice, Szanowni Państwo,

     •  

                                                                                                                   Rzeszów, 4 maja 2020 r.

      Drodzy Rodzice, Szanowni Państwo,

       

       

       

      W związku z pandemią COVID-19 oraz troską o bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców Rzeszowa i personelu praca przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach będzie zorganizowana tak, by maksymalnie ograniczyć możliwość przenoszenia wirusa i zapewnić dzieciom oraz pracownikom bezpieczne warunki pobytu w placówce.

      W bieżącym roku szkolnym 2019/2020 rezygnujemy z tzw. dyżurów wakacyjnych we wszystkich przedszkolach, punktach przedszkolnych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Rzeszów.

      W tym szczególnym czasie epidemii koronawirusa, chcąc zminimalizować mieszanie się dzieci z różnych placówek, przyjęto następujące rozwiązanie:

      ▪ w okresie wakacji (lipiec – sierpień 2020 r.) przedszkola, punkty przedszkolne i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych będą przez 6 tygodni prowadziły zajęcia dla dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2019/2020 do danej placówki; przez pozostały okres (2,5 tygodnia) pozostaną zamknięte;

      ▪ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, okres przerwy w funkcjonowaniu placówki zostanie ustalony na podstawie wspólnego wniosku dyrektorów przedszkoli/punktów/szkół i rad rodziców;

      ▪ przedszkola/punkty/szkoły nie będą prowadziły zapisów na dyżury wakacyjne dla dzieci z innych placówek.

       

      W okresie przerwy w funkcjonowaniu placówki nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi będą mogli skorzystać z urlopów wypoczynkowych.

       

       

      Z poważaniem,

      Zbigniew Bury

      Dyrektor WE UMR

     • Procedury zapewnienia bezpieczeństwa   w Przedszkolu Publicznym Nr 3    w Rzeszowie   w związku z wystąpieniem COVID-19 


     • Procedury zapewnienia bezpieczeństwa  

      w Przedszkolu Publicznym Nr 3   
      w Rzeszowie  

      w związku z wystąpieniem COVID-19 

        

        

      Na podstawie wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji. 

        

      W celu zapewnienia bezpieczeństwa w Przedszkolu i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w okresie ograniczonego funkcjonowania przedszkoli w Przedszkolu obowiązują specjalne Procedury bezpieczeństwa. 

      1. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w Przedszkolu Publicznym Nr 3 w Rzeszowie   zwanego dalej Przedszkolem lub Placówką, odpowiada Dyrektor Przedszkola zwany dalej Dyrektorem. 
      2. W Przedszkolu stosuje się wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji. 
      3. Przedszkole pracuje w godzinach od 6.30 do 17.00. 
      4. Liczba dzieci w jednej grupie przedszkolnej może maksymalnie wynosić 12  (ewentualnie w uzgodnieniu z organem prowadzącym plus 2 dzieci , przy czym minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci nie może być mniejsza nić 4 m2 na 1 dziecko i opiekuna, powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów znajdujących się w niej – zalecenia GIS). 
      5. Do Przedszkola nie będą wpuszczani: dzieci, rodzice i opiekunowie oraz pracownicy z objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję. Po wejściu do budynku Przedszkola każdemu pracownikowi oraz dziecku mierzona jest temperatura bezdotykowym termometrem. Pomiaru dokonuje wyznaczony przez dyrektora pracownik Przedszkola. 
      6. W Przedszkolu dzieci ani pracownicy nie muszą zakrywać ust i nosa (nie ma obowiązku przebywać w maseczkach), jeżeli nie jest tak wskazane w przepisach prawa lub wytycznych Ministra Zdrowia bądź Głównego Inspektora Sanitarnego a także w niniejszych Procedurach.  
      7. Środki ochrony indywidualnej wg wskazań GIS zaopatrzeni są wszyscy pracownicy.  
      8. Pracownicy bezpośrednio obsługujący klientów obowiązkowo posiadają maseczki lub/i przyłbice, rękawiczki jednorazowe. 
      9. Na czas pracy Przedszkola, drzwi wejściowe do budynku Przedszkola są zamykane. 
      10. Na tablicy ogłoszeń w holu znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie Placówki. 
      11. Dyrektor we współpracy z organem prowadzącym zapewnia:

       1.Sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie z pomieszczeń Przedszkola, placu zabaw oraz sprzętów, zabawek znajdujących się w Przedszkolu; 

      2. Płyn do dezynfekcji rąk - przy wejściu do budynku, na korytarzu oraz w miejscu przygotowywania posiłków, a także środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne dla pracowników odbierający rzeczy, produkty od dostawców zewnętrznych oraz personelu sprzątającego; 

      3. Plakaty z zasadami prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz instrukcje dotyczące prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk przy dozownikach z płynem; 

      4. Pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę oraz płyn do dezynfekcji rąk (przed wejściem do pomieszczenia); 

      5. Pełną informację dotyczącą stosowanych metod zapewniania bezpieczeństwa i procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wszystkim pracownikom jak i rodzicom. 

      Dyrektor: 

      1. nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników Przedszkola zgodnie z powierzonymi im obowiązkami; 

      2.dba o tym by w salach, w których spędzają czas dzieci nie było zabawek, przedmiotów, których nie da się skutecznie zdezynfekować; 

      3. prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w Placówce; 

      4. kontaktuje się z rodzicem/rodzicami/opiekunem prawnym/opiekunami prawnymi – telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka; 

      5. informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka, pracownika; 

      6. współpracuje ze służbami sanitarnymi; 

      7. instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia; 

      8. zapewnia taką organizację, która uniemożliwi stykania się ze sobą poszczególnych grup dzieci, a dana grupa będzie przebywać w wyznaczonej, stałej sali, zaś grupą będą się opiekowali w miarę Ci sami opiekunowie; 

      9. informuje rodziców o obowiązujących w Przedszkolu procedurach postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia za pomocą telefonu lub poczty elektronicznej. 

      10. Organizuje działalność Przedszkola zgodnie z wytycznymi MZ, GIS i MEN. 

        

      13. Każdy pracownik Placówki zobowiązany jest: 

      1. Stosować zasady profilaktyki zdrowotnej: Regularnego mycia rąk przez 30 sekund mydłem i wodą oraz środkiem dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych, 

      2. Kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia, 

      3. Unikania kontaktu z osobami, które źle się czują; 

      4. Dezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do budynku Placówki stosując ściśle zasady dezynfekcji rąk. 

      5. Informować dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych dzieci; 

      6. Postępować zgodnie z zapisami wprowadzonymi Procedurami bezpieczeństwa; 

      7. Zachowywać dystans między sobą – minimum 1,5 m. 

      8. Stosować środki ochrony indywidualnej wg zasad określonych przez GIS, MZ. 

       

      14.  Pracownicy pomocniczy – główna księgowa, starszy intendent, robotnik gospodarczy oraz personel kuchenny nie może mieć kontaktu z dziećmi oraz nauczycielami i pomocami nauczyciela. 

      15. Pomoce nauczyciela myją i/lub dezynfekują: 

      1. Ciągi komunikacyjne – myją oraz dezynfekują odpowiednim płynem. 
      2. Poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, zabawki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie), kurki przy kranach – myją i dezynfekują; 
      3. Toalety dla personelu i dzieci – myją i dezynfekują 
      4. Wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, tak aby nie narażać dzieci ani innych pracowników na wdychanie oparów; 
      5. Myją i dezynfekują ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem, myciem, itd.; 
      6. Myją, dezynfekują zabawki, przedmioty, którymi bawiło się dziecko zanim będzie z nich korzystało kolejne dziecko. 
      7. Ustawiają leżaki do odpoczynku w odległości co najmniej 2 m od siebie. 
      8. Dbają by każde dziecko miało swój leżak . 
      9. Zachowują zasady oddzielnego przechowywania leżaków, tak by się nie stykały ze sobą. 
      10. Dezynfekują leżaki raz w tygodniu w piątek lub częściej w przypadku gdy nastąpi kontakt innego dziecka. 
      11. Pracują w rękawiczkach. Stosują ściśle zasady ich nakładania i zdejmowania oraz utylizowania. 
      12. Wykonują inne stałe prace określone w zakresie czynności na stanowisku pracy

      16.Nauczyciele:  

      1. sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć – liczba dzieci zgodnie z ustaleniami, objawy chorobowe u dzieci, dostępność środków czystości i inne zgodnie z przepisami dot. bhp; 

      2. dbają o to by dzieci regularnie myły ręce w tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza; 

      3. wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia – przynajmniej raz na godzinę, jeśli jest to konieczne także w czasie zajęć; prowadzą gimnastykę przy otwartych oknach; 

      4. dbają o to, by dzieci z jednej grupy nie przebywały w bliskiej odległości z dziećmi z innej grupy, np. na placu zabaw; 

      5. dbają o to, by dzieci w ramach grupy unikały bliskich kontaktów; nie organizują w jednym pomieszczeniu zajęć, które skupiają większą liczbę dzieci; 

      6. sprawdzają czy  leżaki do odpoczynku ustawione są w odstępach co najmniej 2 metrów od siebie; 

      7. podczas organizacji i pobytu na placu zabaw stosują się ściśle do wymogów GIS – odrębnie każda grupa, korzystanie z urządzeń jedynie w przypadku gdy zostały dopuszczone przez dyrektora do użytku. 

      8. zachowują między sobą w kontaktach odstęp wynoszący co najmniej 1,5 m. 

      Przyprowadzanie i odbiór dzieci z przedszkola. 

      1. Na teren budynku Przedszkola wpuszczane jest tylko dziecko. Następne wpuszczane jest gdy poprzednie opuści korytarz. Podobnie podczas odbioru dzieci. 
      1. Rodzic/opiekun prawny odprowadza dziecko do   drzwi między przedsionkiem a korytarzem  , gdzie dziecko odbierane jest przez pracownika Placówki.  
      1. Przed odebraniem dziecka rodzic podaje pracownikowi podpisane oświadczenia związane z przeciwdziałaniem COVID-19. W przypadku braku oświadczenia dziecko nie jest wpuszczane do Placówki. 
      1. Rodzic przyprowadza dziecko i odbiera dziecko w godzinach określonych przez siebie w deklaracji. 
      1. W przypadku zgromadzenia się kilkorga dzieci – rodzic czeka z dzieckiem przed budynkiem Przedszkola z zachowaniem zasad określonych przez MZ i GIS w odstępach co najmniej 1,5 m oraz w maseczce lub innej formie zakrywania ust i nosa. Dziecko, które ukończyło 4 lata również ma założoną maseczkę. 
      1. Dziecko nie może wnosić do budynku Przedszkola zabawek ani przedmiotów, które są nie są niezbędne do zajęć, w których dziecko uczestniczy. 
      1. Pracownik po odebraniu dziecka od rodzica, rejestruje czas jego wejścia, po czym odprowadza do sali. Tam dziecko myje ręce po czym przebiera się i udaje się pod opiekę nauczyciela.

      8. W przypadku stwierdzenia przez pracownika odbierającego objawów chorobowych u dziecka, pracownik nie odbiera dziecka, pozostawia je rodzicom i informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji. Dyrektor lub osoba go zastępująca kontaktuje się (telefonicznie) z rodzicami/opiekunami dziecka i informuje o konieczności kontaktu z lekarzem oraz prosi o informację zwrotną dotycząca zdrowia dziecka. 

      9. Odbiór dziecka następuje po podaniu przez rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej imienia i nazwiska dziecka pracownikowi Przedszkola przy głównych drzwiach wejściowych do budynku. 

      10.Opuszczając placówkę dziecko odprowadzane jest do rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej czekającej przy drzwiach wejściowych przez pracownika Przedszkola. 

      11.W przypadku gdy dzieci przebywają na placu zabaw, rodzic/opiekun prawny/osoba prawna, odbiór dziecka odbywa się przez główne drzwi wejściowe do budynku. 

        

        

      Przyprowadzanie i odbiór dzieci z przedszkola. 

      1. Na teren budynku Przedszkola wpuszczane jest tylko dziecko. Następne wpuszczane jest gdy poprzednie opuści korytarz. Podobnie podczas odbioru dzieci. 
      2. Rodzic/opiekun prawny odprowadza dziecko do   drzwi między przedsionkiem a korytarzem  , gdzie dziecko odbierane jest przez pracownika Placówki.  
      3. Przed odebraniem dziecka rodzic podaje pracownikowi podpisane oświadczenia związane z przeciwdziałaniem COVID-19. W przypadku braku oświadczenia dziecko nie jest wpuszczane do Placówki. 
      4. Rodzic przyprowadza dziecko i odbiera dziecko w godzinach określonych przez siebie w deklaracji. 
      5. W przypadku zgromadzenia się kilkorga dzieci – rodzic czeka z dzieckiem przed budynkiem Przedszkola z zachowaniem zasad określonych przez MZ i GIS w odstępach co najmniej 1,5 m oraz w maseczce lub innej formie zakrywania ust i nosa. Dziecko, które ukończyło 4 lata również ma założoną maseczkę.
      6. Dziecko nie może wnosić do budynku Przedszkola zabawek ani przedmiotów, które są nie są niezbędne do zajęć, w których dziecko uczestniczy. 
      7. Pracownik po odebraniu dziecka od rodzica, rejestruje czas jego wejścia, po czym odprowadza do sali. Tam dziecko myje ręce po czym przebiera się i udaje się pod opiekę nauczyciela.
      8. W przypadku stwierdzenia przez pracownika odbierającego objawów chorobowych u dziecka, pracownik nie odbiera dziecka, pozostawia je rodzicom i informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji. Dyrektor lub osoba go zastępująca kontaktuje się (telefonicznie) z rodzicami/opiekunami dziecka i informuje o konieczności kontaktu z lekarzem oraz prosi o informację zwrotną dotycząca zdrowia dziecka. 

       9. Odbiór dziecka następuje po podaniu przez rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej imienia i nazwiska dziecka pracownikowi Przedszkola przy głównych drzwiach wejściowych do budynku. 

       10.Opuszczając placówkę dziecko odprowadzane jest do rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej czekającej przy drzwiach wejściowych przez pracownika Przedszkola. 

       11.W przypadku gdy dzieci przebywają na placu zabaw, rodzic/opiekun prawny/osoba prawna, odbiór dziecka odbywa się przez główne drzwi wejściowe do budynku. 

      9.  

        

       Żywienie 

      Przedszkole zapewnia wyżywienie dzieciom w czasie ich przebywania na terenie placówki. 

      1. Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny.  
      2. Pracownicy kuchni: 
      3. Dezynfekują ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie przygotowywane są posiłki; 

      Myją ręce: 

      1. przed rozpoczęciem pracy, 
      2. przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona, 
      3. po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną, 
      4. po zajmowaniu się odpadami/śmieciami, 
      5. po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji, 
      6. po skorzystaniu z toalety, 
      7. po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa, 
      8. po jedzeniu i piciu; 
      9. Myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych; 
      10. Odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, zakładają rękawiczki oraz maseczki ochronne; 
      11. Wyrzucają rękawiczki/myją rękawiczki i wyrzucają wszelkie opakowania, w których zostały dostarczone produkty do worka na śmieci i zamykają go szczelnie; jeśli rozpakowanie produktu w danym momencie nie jest możliwe lub musi on pozostać w opakowaniu, pracownik kuchni myje/dezynfekuje opakowanie; 
      12. Przygotowując posiłki zachowują od siebie bezpieczny dystans zgodny z obowiązującymi przepisami; 
      13. Po zakończonej pracy, dezynfekują blaty kuchenne oraz inne sprzęty, środkami zapewnionymi przez dyrektora Przedszkola; 
      14. Myją naczynia, sztućce w zmywarce w temperaturze 60 stopni C przy użyciu detergentów do tego służących/wyparzają naczynia i sztućce, którymi były spożywane posiłki. 
      15. Posiłki dla dzieci odbierane są z kuchni tak, aby pracownicy kuchenni nie mieli kontaktu z opiekunami, wychowawcami dzieci. 
      16. Dzieci posiłki spożywają przy stolikach w swoich salach/dzieci spożywają posiłki w sali  a po zakończeniu wyznaczony pracownik/pracownicy dezynfekują powierzchnię stołów oraz krzesła (poręcze, oparcia, siedziska), przy których spożywane były posiłki.  
      17. Posiłki dzieciom podają pomoce nauczyciela. 
      18. Wyjścia na zewnątrz 

      1. Przedszkole nie organizuje wyjść poza teren Przedszkola. 

      2. W przypadku gdy pogoda na to pozwoli, dzieci będą korzystały z placu zabaw przy czym dzieci mogą korzystać jedynie ze sprzętów dopuszczonych do użytku przez dyrektora. Pozostałe sprzęty będą otaśmowane. 

      3. na teren ogrodu poszczególne grupy wychodzą bezpośrednio z sal przez drzwi balkonowe.

      4. Każda grupa ma swój wydzielony i oznakowany teren do zabawy.

      5. Urządzenia znajdujące się na terenie placu zabaw dopuszczone do użytku na zakończenie każdego dnia są dezynfekowane. 

      6.Plac zabaw zamknięty jest dla rodziców/opiekunów prawnych/osób upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych. 

       

      Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19 

      1. W Przedszkolu wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe. Pomieszczeni to zostało zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk (w oraz przed wejściem do pomieszczenia). 
      2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka (takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar, biegunka, utrata węchu lub smaku), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy – służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie. 
      3. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go zastępującą. 
      4. Dyrektor kontaktuje się niezwłocznie telefonicznie: z rodzicem/rodzicami/opiekunem/opiekunami dziecka, Powiatową Stację Epidemiologiczną oraz organem prowadzącym i informuje o objawach. 
      5. W przypadku ignorowania wezwania o stawienie się w Przedszkolu rodzica/opiekuna dziecka   podejrzanego o zarażenie, Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną. 
      6. Wskazany przez dyrektora pracownik (nauczyciel, intendent, główny księgowy) kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji. 
      7. Nauczyciel, jeśli to możliwe, przeprowadza dzieci do innej, pustej sali, a sala, w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – stolików, krzeseł, zabawek). 
      8. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika Przedszkola, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną/przyłbicę i rękawiczki. 
      9. Rodzice izolowanego dziecka odbierają je z Przedszkola przy głównych drzwiach wejściowych do budynku Placówki. 
      10. W przypadku wystąpienia u pracownika Przedszkola będącego na stanowisku niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu – zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia. 
      11. Dyrektor lub osoba wyznaczona wstrzymuje przyjmowanie do Przedszkola kolejnych dzieci do czasu wymycia i dezynfekcji obszaru, w którym przebywał i poruszał się pracownik. 
      12.  
      13. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną (numer znajduje się na tablicy ogłoszeń w dolnym holu) i wprowadza do stosowania na terenie Placówki instrukcje i polecenia przez nią wydawane. 
      14. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19 jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną. 
      15. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane są powierzchnie dotykowe. 
      16. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. 
      17. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych dzieci czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19. 
      18. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia. 
      19. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania. 

        

      Przepisy końcowe 

      1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w przedszkolu od dnia 6 maja 2020 r. do czasu ich odwołania. 

      2. Wszyscy pracownicy Przedszkola oraz rodzice/opiekunowie dzieci zobowiązani się do ich ścisłego stosowania i przestrzegania. 

       

      Plik do pobrania:

      Procedury_zapewnienia_bezpieczenstwa.docx

        

        

     • Oświadczenia dla rodziców , którzy otrzymali informację o tym , ze ich dzieci mogą od 06.05.2020 skorzystać z opieki przedszkola.

     • Rzeszów, dnia  …………..

      ……………………………..

              imię  i nazwisko dziecka

      OŚWIADCZENIA

      Ja niżej podpisany/podpisana, oświadczam, że wykonuję zawód rekomendowany w wytycznych GIS, MZ i MEN tj.jestem pracownikiem systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych,  handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 lub jesteśmy  rodzicami pracującymi, którzy  nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem w domu.

      • właściwe podkreśl

                                                                                                                                                    podpis rodzica

      ………………………………………………………………………………………………………………………

      Ja niżej podpisany/podpisana, wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka  termometrem bezdotykowym.

                                       

                                                                                                                                               podpis rodzica

      ……………………………………………………………………………………………….......Ja niżej podpisany/podpisana, oświadczam, że nikt z domowników, w okresie ostatnich 14 dni :

      • nie przebywa lub nie przebywał w kwarantannie. 
      • nie przebywał w transmisji koronowirusa.
      • nie miał kontaktu z osobą, u której potwierdzono lub podejrzewano zakażenie koronawirusem
      • nie występują objawy u mojego dziecka: gorączka, kaszel, uczucie duszności

       

      • właściwe zakreśl                                                                                                      podpis rodzica

       

      ………………………………………………………………………………………………………….......

      Jestem świadomy/ świadoma, że podczas przebywania mojego dziecka na terenie Publicznego Przedszkola Nr 3 w Rzeszowie, pomimo stosowanych procedur

      i środków ochronnych może dojść do zakażenia koronawirusem. Rozumiem i przyjmuję ryzyko zakażenia oraz powikłań COVID-19 (w tym nieodwracalnego uszkodzenia  płuc lub zgonu), a także przeniesienia zakażenia na inne osoby, w tym członków rodziny.

                                                                            ……………………

                                                                                        podpis rodzica

       

     • Lista zwycięzców GRATULUJEMY!!

     • Oto lita zwycięzców Przeglądu plastycznego-online
      Kategoria 3 latki
      I miejsce :Dominika Grabowska
      II miejsce- Wiwiana Kloc
      III miejsce- Kacper Tłuczek


      Kategoria 4 latki
      I miejsce- Karolina Miras
      II miejsce- Marysia Rzucidło
      III miejsce- Hania Galej
      Prace wyróżnione:Maciej Ćwirlej


      Kategoria 5-6 latki
      I miejsce-Julian Piątek
      II miejsce -Lena Tłuczek
      III miejsce -Malwina Dziedzic
      Prace wyróżnione:Magdalena Wiatr,Anna Pszona,Mateusz Sidor,Wanda Trębicka, Stanisław Rzucidło,Liza Rusinek,Urszula Kawalec,Izabela Kawalec


      Dyplomy i nagrody będą wysłane drogą mailową.Pracę były śliczne i bardzo trudno było wyłonić zwycięzców. Dziękujemy wszystkim za aktywny udział .

       

     • Serdecznie dziękujemy!!!!!

     • Dziękujemy wszystkim rodzicom i dzieciom za aktywny udział  w Przedszkolnym Przeglądzie Kartek Świątecznych- online . Wszytskie prace były śliczne  i wymagały dużego  zaangażowania dzieci. Ślicznie dziękujemy!!!!Wyniki konkursu przestawione będą 17.04.2020 w godzinach po południowych:) Pozdrawiamy

     • Przedszkolny Przegląd Plastyczny ON-LINE

     • DROGIE DZIECI I RODZICE -SERDECZNIE ZAPRASZAMY

      REGULAMIN
      PRZEDSZKOLNEGO PRZEGLADU PLASTYCZNEGO ON-LINE

      Wielkanocna Kartka Świąteczna 2020

       

      Organizator:

      • Przedszkole Publiczne nr 3 w Rzeszowie

       

      Celeprzeglądu:

      • popularyzacja działań plastycznych i poszerzenie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych;
      • kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej;
      • rozwijanie kreatywności;
      • promowanie tradycji i kultury ludowej;
      • kształtowanie postaw patriotycznych;
      • rozwijanie uzdolnień plastycznych;
      • ćwiczenie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej,
      • czerpanie radości ze wspólnego spędzania czasu w gronie rodzinnym.

       

      Uczestnicy przeglądu:

      Przegląd przeznaczony jest dla dzieci z Publicznego Przedszkola nr 3 w Rzeszowie, uczestnicy podzieleni zostaną na 3 kategorie wiekowe: 3-latki, 4-latki i 5-6-latki.

       

      Warunki uczestnictwa:

      • Technika wykonania: techniki płaskie: rysunek, malarstwo, grafika itp.;
      • Format pracy: A5;
      • Praca powinna być wykonana indywidualnie lubwspólnie z rodzicem, rodzicami;
      • Uczestnik może zgłosić jedną pracę plastyczną;
      • Prac nie należy oprawiać;
      • Nie przewiduje się prac przestrzennych;
      • Praca plastyczna powinna być trwale opisana z przodu, w dolnym rogu imieniem i nazwiskiem uczestnika, pod którym należy uwzględnić również jego wiek.

       

      Terminy:

      Otwarcie przeglądu nastąpi: 03 kwiecień 2020 r.

      Organizatorom wysłać należy dwa zdjęcia: pierwsze - zdjęcie pracy z widocznym podpisem, drugie - zdjęcie autorów pracy trzymających dzieło w rękach na następujące adresy mailowe: Alicja.krawczyk@interia.eui justynamakar@gmail.com, z dopiskiem "Przegląd Plastyczny KARTKA WIELKANOCNA".

      Termin zakończenia przyjmowania prac to 14 kwietnia 2020 r.

       

       

      UWAGA!

      Udział w przeglądzie poprzez wykonanie pracy i przesłanie zdjęć równoważny jest ze zgodą na publikację ich w internecie na stronie Publicznego Przedszkola nr 3 w Rzeszowie.

       

      Ocena prac:

      Prace zostaną ocenione przez specjalnie do tego celu powołaną Komisję.

      Jury będzie oceniać pracę pod kątem estetyki, oryginalności, kreatywności oraz zgodności z tematyką. Decyzja komisji jest ostateczna.

       

      Nagrody:

      Zdjęcia wszystkich prac opublikowane zostaną na stronie internetowej Przedszkola Publicznego nr 3 w Rzeszowie.

      Lista nagrodzonych zostanie opublikowana na stornie internetowej wraz z publikacją zdjęcia dziecka z jego pracą po 15 kwietnia.
      W każdej grupie wiekowej wyłonione zostaną 3 prace. Ich autorzy otrzymają nagrody - dyplomy on-line do wydruku i nagrodę on-line w postaci audiobooka.

       

      Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w przeglądzie!

      Organizatorki:

      Alicja Krawczyk, Justyna Olszewska

  • Kontakt

   • Przedszkole Publiczne nr 3 w Rzeszowie
   • dyrektor@pp3.resman.pl
   • sekretariat@pp3.resman.pl
   • ul. Krośnieńska 15A 35-505 Rzeszów woj. podkarpackie
   • 17-748-31-92 - dyrektor
   • 17-748-31-95 - pok.naucz (po godz. 15)
   • 17-748-31-90 - księgowość
   • 17-748-31-97 - intendentka intendent@pp3.resman.pl
   • 885-971-408 - oddział przy ul. Kościelnej
   • Inspektor Ochrony Danych Wioletta Rozesłaniec iod1@erzeszow.pl
   • fax - 17-748-31-91