• Deklaracja dostępności

     Przedszkole Publiczne Nr 3 w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej : pp3.edupage.org

     Data publikacji strony internetowej: 2018-11-18

     Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-15

     Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

     • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

     • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

     • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

     Wyłączenia:

     • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

     • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

     Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-11. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

     INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

     W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Kasprzyk : sekretariat@pp3.resman.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17 748 31 90. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

     Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

     Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

     DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

     1. Aby wejść do budynku należy pokonać szeroki podjazd prowadzący wprost do drzwi wejściowych otwieranych ręcznie.

     2. Budynek jest jednopoziomowy (tylko poziom 0) - brak jest schodów i windy, w korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli

     3. W budynku nie ma innych pochylni, platform, schodów , informacji głosowych, pętli indukcyjnych itp.

     4. Przed Przedszkolem znajduje się parking osiedlowy bez wyznaczonej koperty.

     5. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.

     6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

      

     APLIKACJE MOBILNE

     Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

      

  • Kontakt

   • Przedszkole Publiczne nr 3 w Rzeszowie
   • dyrektor@pp3.resman.pl
   • sekretariat@pp3.resman.pl
   • ul. Krośnieńska 15A 35-505 Rzeszów woj. podkarpackie
   • 17-748-31-92 - dyrektor
   • 17-748-31-95 - pok.naucz (po godz. 15)
   • 17-748-31-90 - księgowość
   • 17-748-31-97 - intendentka intendent@pp3.resman.pl
   • 885-971-408 - oddział przy ul. Kościelnej
   • Inspektor Ochrony Danych Wioletta Rozesłaniec iod1@erzeszow.pl
   • fax - 17-748-31-91